Moja hodnota sa neskrýva v trčiacich kostiach | Valentína Sedileková | TEDxBratislava

17. ledna 2020, 22:14
TEDx Talks

(Please scroll down for ENGLISH) Valentína nás v nasledujúcom videu prevedie jej cestou zamieňania vlastnej hodnoty s extrémnou štíhlosťou. Ako hovorí, poruchy príjmu potravy nie sú voľba a ako spoločnosť by sme sa mali viac zamerať na ich prevenciu. --- My self-worth is not derived from the size of my waistline In the following video, Valentina takes us on a breathtaking journey through her suffering with anorexia, a time when she based her self-worth around the desire to be extremely skinny, and shares what eventually helped her get out of this dark place. As she says, an eating disorder is not a choice and society should focus more on prevention. Valentína Sedileková is a founder of the nationwide project Taste to Live, dedicated to eating disorders, which she goes through. Its tasks are to spread awareness, prevention and assistance, as well as to improve and highlight the state of child psychiatry in Slovakia. In addition, she is writing books – a fantasy trilogy with a political theme Venile or an autobiographical work The Taste to Live about life with anorexia. She is interested in politics, education, history and domestic and world events, and publishes articles in Denník N and Trend magazine. She is eighteen years old and in parallel she studies in Bratislava at the LEAF Academy and in Banska Bystrica at the Tajovsky Grammar School. Valentína Sedileková je zakladateľkou celoslovenského projektu Chuť žiť venujúceho sa poruchám príjmu potravy, ktorými si sama prechádza. Jeho úlohami je šíriť informovanosť, povedomie, prevenciu a pomoc, ako aj zlepšovať a poukazovať na stav detskej psychiatrie na Slovensku. Okrem toho sa venuje písaniu kníh – fantasy trilógie s politickým motívom Pokrvní, či autobiografického diela Chuť žiť o živote s anorexiou. Zaujíma ju politika, školstvo, história a domáce i svetové dianie, o čom publikuje články do Denníka N a týždenníka Trend. Má osemnásť rokov a paralelne študuje v Bratislave na medzinárodnej škole LEAF Academy a v Banskej Bystrici na Gymnáziu Tajovského. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx Číst dále >>> Přeložit do en

Čierne diery: Príbeh zabudnutého industriálneho dedičstva Slovenska | Martin Lipták | TEDxBratislava

17. ledna 2020, 22:13
TEDx Talks

(Please scroll down for ENGLISH) Nižná Slaná a Vlachovo - počuli ste niekedy o týchto obciach? Pravdepodobne nie, rovnako ako ste nepočuli o priemyselných pamiatkach, ktoré v čase svojho otvorenia prispievali k bohatému priemyslu dnes zabudnutého Gemeru. Takéto významné ale zabudnuté pamiatky sa nenachádzajú iba tam. Martin Lipták vám predstaví, čo sa skrýva pod názvom "Čierne diery" a prezradí prečo je potrebné mapovať industriálne pamiatky, ktoré už možno ďalšie generácie nikdy neuvidia. --- Čierne diery: The story of Slovakia´s forgotten industrial heritage Nižná Slaná and Vlachovo - have you ever heard about these two towns? Probably not, just like you haven´t heard about the industrial monuments which, when times were better, used to form a part of the previously rich industry of today's forgotten Slovak region of Gemer. These important, yet forgotten monuments are all over Slovakia. Martin Lipták will reveal to you what is hidden under the title Čierne diery - "Black holes" and will explain the importance of mapping industrial landmarks that future generations may not get to see. Martin Lipták vedie dvojitý život. Pracuje na sociálnych sieťach pre Andreja Kisku a zároveň je spoluzakladateľom združenia Čierne diery, ktoré sa venuje priemyselným pamiatkam a zabudnutým miestam Slovenska. Združenie sa za päť rokov stalo fenoménom, ktorého články čítajú tisíce ľudí, na grafiky pamiatok stoja v radoch a knihu vypredali za krátky čas v troch nákladoch. Čierne diery pomáhajú šíriť príbehy pamiatok, ktoré už možno ďalšie generácie neuvidia. Zo zisku z predaja zberateľských predmetov pomáhajú pamiatkam a teraz pripravujú projekty priamo v teréne. Postavili lesnú saunu, ktorá bude slúžiť obyvateľom a turistom v Spišskom Hrhove. A chystajú sa oživiť ruinu pamiatky v zabudnutom kúte Slovenska, podrobnosti o projekte však zatiaľ taja. Martin Lipták leads a double life. He is in charge of social media for president Andrej Kiska and at the same time he is a co-founder of organization Čierne Diery (Black Holes), which is dedicated to industrial monuments and forgotten places of Slovakia. After five years, this organization became a (cultural) phenomenon. Thousands of people are reading their articles, people stand in the line to buy their graphics and their book has been sold-out three times in a very short period of time. Čierne diery are helping to spread the stories of historical sights, that may not be here anymore for next generations to see. Their profits, which they make from selling collectible items, are used to help historical monuments and they are currently working on project in the field. They built a forest sauna, that will serve the residents and tourists in Spišský Hrhov. And they are planning to revive a historical ruin in forgotten corner of Slovakia, but they won’t tell any details yet. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx Číst dále >>> Přeložit do en

Klezmer - naprieč hudobnými tradíciami strednej Európy | Preßburger Klezmer Band | TEDxBratislava

17. ledna 2020, 22:13
TEDx Talks

(Please scroll down for ENGLISH) Jedinečná a originálna Bratislavská kapela, ktorá vo svojej hudbe spája tradičný klezmer s jazzom, rockom, reggae a world music. Melódie odkazujúce na starú bratislavskú židovskú štvrť sa miešajú so živelnosťou Balkánu, či atmosférou Stredomoria. Preßburger Klezmer Band prinieslo na TEDxBratislava energický hudobný kokteil. --- Klezmer - a journey through the musical traditions of Central and Eastern Europe Preßburger Klezmer Band brought to TEDxBratislava a unique and original blend of klezmer - a traditional music of Eastern European Jews, and modern influences such as jazz, rock, reggae and world music. Melodies reminiscing the old Bratislava's Jewish neighborhood mix with the spontaneity of the Balkans and the warmth of the Mediterranean. What an impressive musical cocktail full of energy! Jedinečné bratislavské hudobné zoskupenie Preßburger Klezmer Band si od svojho založenia v roku 1995 získalo množstvo priaznivcov. Táto prvá slovenská formácia, inšpirujúca sa emotívnou a tanečnou hudbou zo strednej a východnej Európy známou ako klezmer, je zároveň najlepšie hodnotenou skupinou svojho zamerania v Európe. Jej energický hudobný „kokteil“ je podmanivo namiešaný zo židovskej, slovenskej, balkánskej a orientálnej hudby, ako aj z cigánskeho folklóru – to všetko s originálnou esenciou súčasných moderných štýlov, ako jazz, reggae a latino. Preßburger Klezmer Band patrí medzi popredných predstaviteľov európskej scény world music. V posledných rokoch spolupracoval s takými klezmerovými hviezdami ako lídrami The Klezmatics Lorinom Sklambergom, Frankom Londonom, Merlinom Shepherdom, tanečníkom Stevom Weintraubom a speváčkou Sashou Lurje. Skupina od svojho vzniku absolvovala stovky rozmanitých vystúpení nielen na Slovensku, ale aj v Európe i zámorí, počnúc multižánrovými hudobnými festivalmi, cez koncerty v kluboch a v klasických hudobných sálach, komornými vystúpeniami až po zábavy. Vystúpenia kapely prinášajú podmanivú interpretáciu známych i unikátnych piesní predovšetkým v jazyku jidiš, ale aj v slovenčine, maďarčine, angličtine a balkánskych jazykoch. Vyjadrujú aj strhujúcu emotívnosť a tanečnosť klezmerovej hudby. Preßburger Klezmer Band má na konte osem CD albumov, jeden LP album a mnoho úspešných spoluprác na filmových, divadelných a iných projektoch. Albumu Tants mit mir bolo udelené prestížne ocenenie Radio_HEAD AWARD za najlepší slovenský album v kategórii category World/Folk za rok 2012. The unique Bratislava music group Preßburger Klezmer Band has received many fans since its establishment in 1995. This first Slovak formation, inspired by emotional and dance music from Central and Eastern Europe known as klezmer, is also the best-rated group of its focus in Europe. Her energetic musical ""cocktail"" is captivatingly mixed from Jewish, Slovak, Balkan and Oriental music as well as from Gypsy folklore - all with the original essence of contemporary modern styles such as jazz, reggae and latino. Preßburger Klezmer Band is one of the leading representatives of the European world music scene. In recent years, he has collaborated with such Klezmer stars as The Klezmatics Lorin Sklamberg, Frank London, Merlin Shepherd, dancer Steve Weintraub and singer Sasha Lurje. Since its inception, the group has attended hundreds of diverse performances not only in Slovakia, but also in Europe and overseas, starting with multi-genre music festivals, through concerts in clubs and classical music halls, chamber performances and entertainment. The performances of the band bring a compelling interpretation of well-known and unique songs especially in Yiddish language, but also in Slovak, Hungarian, English and Balkan languages. They also express the fascinating emotion and dance of klezmer music. Preßburger Klezmer Band has eight CD albums, one LP album and many successful collaborations on film, theater and other projects. Tants mit mir has been awarded the prestigious Radio_HEAD AWARD for Best Slovak album in category World / Folk for 2012. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx Číst dále >>> Přeložit do en

Dôležitosť diskusie aj bez jasných záverov | Braňo Dobšinský | TEDxBratislava

17. ledna 2020, 21:57
TEDx Talks

(Please scroll down for ENGLISH) Braňo Dobšinský nám v nasledujúcom videu prostredníctvom svojich príbehov z novinárskej praxe priblíži, ako môže politická diskusia poodhaliť mentálny svet politikov. Čo môže byť v niektorých prípadoch omnoho podstatnejšie pre diváka, ako hľadanie odpovede na otázku "koľko je hodín". --- The importance of a debate without clear conclusions In the following video, Braňo Dobšinský uses stories from his journalistic experience to reveal how political debates can tell us something about the mental world of politicians. This can in some cases be much more useful to the viewer than getting the answer to the question "what time is it". Braňo Dobšinský je novinár, ktorý za vyše 20 rokov svojej práce prešiel mnohými slovenskými redakciami. Prevažnú časť svojej kariéry zasvätil práci v elektronických médiách, kde moderoval viacero rozhlasových i televíznych diskusných relácii. Ako novinár zažil časy mečiarizmu aj vstup Slovenska do EÚ či NATO. Jeho láskou je najmä rozhlas, kde okrem moderovania profilovej politickej diskusnej relácie vytvoril tiež vlastný diskusný formát „Bez obalu”, aby odhaľoval hlbšie pohnútky, motívy či charaktery inšpiratívnych osobností z najrôznejších oblastí našej spoločnosti. Spovedal slovenských premiérov, prezidentov, ministrov aj poslancov. Riadi sa masarykovskou zásadou „Demokrace, toť diskuze” a hovorí, že človek má preto dve uši a iba jedny ústa, aby viac počúval, než hovoril. Braňo Dobšinský is a journalist who has worked for many Slovak media houses for over 20 years, but devoted most of his career to working in electronic media, where he anchored several radio and television discussion programs. He has been working in the media since 1995, experienced as a journalist the times of meciarism, but also the entry of Slovakia into the EU or NATO. His love is mainly radio, where, in addition to anchoring political discussion program, he also created his own discussion format “Without Cover”, where he revealed deeper motives, characters of inspiring personalities from various areas of our society. He has confessed many Slovak presidents, prime ministers, ministers and politicians. He follows the Masaryk principle “Democracy, that is a discussion”, and as he says man has two ears and only one mouth to listen more than he says. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx Číst dále >>> Přeložit do en

Mladý hudobný génius hrá Mozarta a Chopina | Ryan Martin Bradshaw | TEDxBratislava

17. ledna 2020, 21:56
TEDx Talks

(Please scroll down for ENGLISH) Taký génius ako Ryan sa rodí raz za 200 rokov. Hudobný experti ho prirovnávajú k Mozartovi. --- Young music genius plays Mozart and Chopin Such a genius as Ryan is born once every two hundred years. Music experts compare him to Mozart. Ryan má 12 rokov a má slovenské aj austrálske korene. Začal hrať na klavíri od svojich 6 rokov a už tri roky je mimoriadnym žiakom na Viedenskej Univerzite Hudby a muzických umení, v triede pre nadané deti u klavírneho pedagóga Vladimira Kharina. Napriek svojmu mladému veku, Ryan je laureátom 15 medzinárodných klavírnych súťaži. Iba tento rok dostal tri ocenenia v dánskom Aarhuse na prestížnej klavírnej súťaži, kde bol najmladší, prvú cenu na klavírnej súťaži Vladimira Kraineva v Moskve, kde si zahral druhy Chopinov koncert s Ruskou filharmóniou pod taktovkou známeho dirigenta Vladimira Spivakova v Svetlanovskej sále. Naposledy v máji vyhral prvú cenu na klavírnej súťaži Fryderyka Chopina v Szafarnii v Poľsku a špeciálnu cenu - zúčastniť sa Chopinovho festivalu v Holandsku. Ďalšie ceny si odniesol zo súťaži v Sofii, Grazi, Weimare, Holandsku, Zagrebe, Brna, Košíc atd.... Ryan mal svoj debut s orchestrom vo veku 8 rokov, kde si zahral so slovenským komorným orchestrom Slovenskej filharmónie vo veľkej sále SF. Hral viackrát s orchestrom vo Viedni v Justičnom paláci, v Žiline so Slovenskou Sinfoniettou, v Prahe s Pražskou filharmóniou atď.. Ryan koncertoval vo významných sálach ako Brahmsova sala a Sklenená sala v Musikverein vo Viedni, Akadémia Franza Liszta v Budapešti, Mozarteum Salzburg, Symfonisk sala v Aarhuse, atd. Ryan mal česť hrať pre klavírnu divu Marthu Argerich na Viedenskej Univerzite v Lisztovej sále. Absolvoval majstrovské kurzy s učiteľmi z Juilliard School New York v Ženeve, s Grigory Gruzmanom v Splite. Ryan rád lyžuje a v lete hra tenis a bicykluje. Venuje sa aj amatérsky hre na husliach. Ryan is 12 years old and has both Slovak and Australian roots. He has been playing the piano since he was 6 years old and has been an extraordinary pupil at the Vienna University of Music and Musical Arts for three years, in the gifted children class at the piano teacher Vladimir Kharin. Despite his young age, Ryan is a laureate of 15 international piano competitions. Only this year he received three awards in Aarhus, Denmark, at the prestigious piano competition, where he was the youngest, first prize at the Vladimir Krainev piano competition in Moscow, where he played the Chopin concert with the Russian Philharmonic under the conductor Vladimir Spivakov in Svetlanovska Hall. He won the first prize at the Fryderyk Chopin Piano Competition in Szafarnia, Poland, in May 2019, and a special prize - possibility to attend the Chopin Festival in the Netherlands. He won other awards from competitions in Sofia, Graz, Weimar, Holland, Zagrebe, Brno, Kosice, etc. Ryan had his debut with the orchestra at the age of 8, where he played with the Slovak Chamber Orchestra of the Slovak Philharmonic in the large SF Hall. He has played several times with the Vienna orchestra at the Justice Palace, Žilina with the Slovak Sinfonietta, Prague with the Prague Philharmonic, etc. .. Ryan has performed in major halls such as Brahms' sala and Glass Hall at the Musikverein in Vienna, Franz Liszt Academy in Budapest, Mozarteum Salzburg, Symfonisk sala in Aarhus, etc. Ryan had the honor to play Martha Argerich at the University of Vienna at Liszt Hall for piano wonder. He attended master classes with teachers from Juilliard School New York in Geneva, with Grigory Gruzman in Split. Ryan enjoys skiing and in summer playing tennis and cycling. He is also an amateur violinist. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx Číst dále >>> Přeložit do en

Haftar thanks Putin, backs Russia’s peace initiative for Libya

17. ledna 2020, 19:30
Joaquin Flores
Eurasia

MOSCOW – Russian President Vladimir Putin received a letter from the commander of the Libyan National Army (LNA) Khalifa Haftar . The text of the message was published today, January 17, by the Kremlin press service . “I thank you and express full support for the Russian initiative for holding peace talks in Moscow, which should lead to peace in Libya. I confirm that […] The post Haftar thanks Putin, backs Russia’s peace initiative for Libya appeared first on Fort Russ. Číst dále >>> Přeložit do en

Is Vladimir Putin holding on to power? | Inside Story

17. ledna 2020, 18:30
Al Jazeera English

Russia's Parliament has overwhelmingly approved the nation's new Prime Minister. The former head of the federal tax service, Mikhail Mishustin will succeed Dmitry Medvedev. He resigned along with the entire government on Wednesday after President Vladimir Putin announced major consitutional changes. The reforms could see Putin keep influence over policy, even after his final term as president ends in 2024. So how will Putin retain his grip on power and what does this political transition mean for Russia? Presenter: Richelle Carey Guests Viktor Olevich, lead expert at the Center for Actual Politics. Amy Knight, expert on history of the Soviet Union and Russia. Simon Saradzhyan, Director of the Russia Matters Project at the Harvard Kennedy School. Subscribe to our channel http://bit.ly/AJSubscribe Follow us on Twitter https://twitter.com/AJEnglish Find us on Facebook https://www.facebook.com/aljazeera Check our website: http://www.aljazeera.com/ #Aljazeeraenglish #News #Russia #InsideStory Číst dále >>>

Lunatic: Pompeo threatens Putin with Drone Assassination

17. ledna 2020, 18:04
Gordon Duff, Senior Editor
Featured

The US Secretary of State made an unexpected statement, from which it follows that Washington is ready to “attack Russia” in the same way as it did with Iran when it “liquidated” General Kassem Suleimani. Číst dále >>> Přeložit do en

Russland: Wladimir Putin denkt sich Wladimir Putin weg

17. ledna 2020, 18:00

Der Präsident hat die russische Elite mit einer geplanten Verfassungsreform überrascht. Sie soll die Zeit nach seinem Ausscheiden aus dem Kreml vorbereiten. Was steckt dahinter? Číst dále >>> Přeložit do en

LIVE: Libya peace conference in Berlin: exterior shots of Federal Chancellery

17. ledna 2020, 17:43
Ruptly

Subscribe to our channel! rupt.ly/subscribe Ruptly is live with exterior shots of the Federal Chancellery in Berlin on Sunday, January 19, as a peace conference on Libya begins. Libyan National Army (LNA) commander Khalifa Haftar, UN-backed Government of National Accord (GNA) leader Fayez al-Sarraj, German Chancellor Angela Merkel, Russian President Vladimir Putin, Turkish President Recep Tayyip Erdogan and US Secretary of State Mike Pompeo are set to participate in the conference. On Thursday, January 16, Haftar agreed in principle to a cease-fire following a meeting with German Foreign Minister Heiko Maas. Video on Demand: http://www.ruptly.tv Contact: cd@ruptly.tv Twitter: http://twitter.com/Ruptly Facebook: http://www.facebook.com/Ruptly Číst dále >>> Přeložit do en

Deti ako nositelia zmeny - čo sa od nich môžeme naučiť o ekológii | Venus Jahanpour | TEDxBratislava

17. ledna 2020, 21:45
TEDx Talks

(Please scroll down for ENGLISH) Fascinujúce rozprávanie o tom, ako Venus v tínedžerskom veku emigrovala z Iránu, neskôr sa usadila v bývalom Československu a založila základnú školu a škôlku s jedným z najlepších programov environmentálneho vzdelávania na Slovensku. Ako vzdelávať deti tak, aby mali vzťah k ochrane životného prostredia? A ako toto zanietenie preniesť aj do rodín a firiem? V základnej a materskej škole, ktorú Venus založila, sa starostlivosť o životné prostredie stala súčasťou všetkého, čo škola robí. --- What we can learn from children about ecology In her fascinating talk, Venus shares her story of immigrating from Iran, settling down in former Czechoslovakia and founding an elementary school and a kindergarten with one of the best environmental education programs in the country. How to empower children to care for the environment? And how to spread their passion to families and even businesses? The environmental education in Venus´s school and kindergarten is deeply rooted in all activities and it has brought some pretty unexpected results. PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH Venus je zakladateľkou súkromnej základnej školy a škôlky v Bratislave Petržalke s pozoruhodným programom environmentálnej výchovy. Narodila sa v Iráne. Kvôli svojmu Bahaiskému vierovyznaniu bola vylúčená zo strednej školy a donútená k úteku z rodnej krajiny. Ako utečenka sa dostala do Švédska, kde vyštudovala politológiu a ľudské práva. Krátko po nežnej revolúcii prišla do Československa, kde sa podieľala na rôznych ľudskoprávnych a vzdelávacích programoch. Jej cesty ju priviedli do Bratislavy, kde si založila rodinu. Z túžby po hodnotovo-orientovanom vzdelávaní svojich detí si zriadila malú skupinu domáceho vzdelávania, z ktorej postupne vznikla škôlka a neskôr aj škola Brilliant Stars International. Škola od prvopočiatkov venuje maximálnu pozornosť environmentálnemu vzdelávaniu a ochrane životného prostredia. Svojimi skúsenosťami v súčasnosti inšpiruje a pomáha aj ďalším školám. Okrem vedenia školy sa Venus angažuje aj v rôznych humanitárnych programoch s dôrazom na posilňovanie hlasu detí a mládeže, vzdelávanie Rómov a presadzovanie ľudských práv menšín. ---- Venus is a founder of a private elementary school and kindergarten in Bratislava, Slovakia with a remarkable environmental education programme. Born in Iran, she was expelled from high school and forced to escape her home country because she was a Baha’i. As a refugee in Sweden, she studied Political Science and Human Rights. In 1990, shortly after the Velvet Revolution, she moved to Czechoslovakia to pioneer various human rights educational programs. Her journey brought her to Bratislava which became her new home. Desiring a value-oriented education for her children she established a small home-schooling group, which over time grew to Brilliant Stars International Kindergartens and Primary School in Bratislava. From very early on, the school and the kindergartens put environmental education and protection at the heart of everything they did. Today, Venus shares her experience, inspires and helps other schools to introduce similar programmes. Beside running the school, she is also involved in humanitarian work centred around The Junior Youth Empowerment Program, Roma Education and the plight of Minority Human Rights. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx Číst dále >>> Přeložit do en

Germany: US threatens Europe’s economy over Iran nuclear deal

17. ledna 2020, 05:21
Middle East Monitor
Asia & Americas

United States (US) has threatened to impose 25 per cent of tariffs on all European car exports if the European Union (EU) had continued to support Iran’s nuclear deal, German defence minister, Annegret Kramp-Karrenbauer, announced yesterday. Speaking at a press conference in Britain’s London, Kramp-Karrenbauer, said that the US President Donald Trump had “secretly” warned France, Germany and the UK that the US would impose a 25 per cent tariffs on European cars if the European countries did not abandon the Iranian nuclear deal reached in the Austrian capital of Vienna in 2015. Read: Acting head of UN Palestinian refugee agency says US, Israel working against it “This expression or threat, as you will, does exist,” she reiterated. Kramp-Karrenbauer remarks […] Číst dále >>> Přeložit do en

UN says around 350,0000 Syrians have fled Russian-led assault in Idlib

16. ledna 2020, 23:45
Middle East Monitor
Europe & Russia

Locals view a site hit by airstrikes of Assad regime in Binnish village in Idlib, Syria on January 11, 2020. At least 17 civilians were reported dead [Izzeddin İdilbi/Anadolu Agency]Around 350,000 Syrians, mostly women and children, have fled a renewed Russian-backed offensive in the opposition-held Idlib province since early December, and have sought shelter in border areas near Turkey, the United Nations said on Thursday, Reuters reports. The humanitarian situation continued to deteriorate as a result of the “escalating” hostilities, the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) said in its latest situation report. Russian jets and Syrian artillery have pounded towns and villages in recent weeks in a renewed assault backed by pro-Iranian militias and aimed at clearing the opposition. READ: Acting head of UN Palestinian refugee agency says US, Israel working against it “This latest wave of displacement compounds an already dire humanitarian situation on the ground in […] Číst dále >>> Přeložit do en

Republican Muslim refugee Dalia al-Aqidi announces she’s running against Ilhan Omar

16. ledna 2020, 23:28
Ebony Bowden

enclosure imageRep. Ilhan Omar is facing another GOP challenger in November’s election — and she’s also a Muslim refugee. Dalia al-Aqidi, a former White House correspondent from Iraq, said she felt compelled to run against the Somali-born lawmaker, calling her a divisive figure who has neglected her Minneapolis district. “She’s spreading hatred, and she is spreading... Číst dále >>> Přeložit do en

Uprchlíci si procházejí peklem? Drsná zpověď migranta

17. ledna 2020, 21:31

enclosure imageLibye je pro migranty nebezpečným místem,. Dokazují to příběhy migrantů, které zveřejňují světová média. Podle mezinárodních organizací v zemi po dobu uprchlické krize čekaly statistice lidí z afrických zemí, kteří se toužil dostat do Evropy. Často se jim to ale nepovede. Číst dále >>>

Honička jako z akčního filmu na D1: Syřan s maďarským pasem měl plné auto uprchlíků

17. ledna 2020, 18:46
News

V noci ze středy 15. ledna na čtvrtek zažili pražští celníci pořádnou honičku, která měla být původně jen rutinní kontrolou. Chtěli zkontrolovat řidiče audi s maďarskou poznávací značkou, ale ten na pokyn k zastavení auta nereagoval. Místo toho se rozhodl, že celníkům ujede. Jeho zběsilá jízda skončila ve slepé uličce, kde ho zastavili. Číst dále >>>

Pražští celníci pronásledovali auto se syrskými uprchlíky

17. ledna 2020, 18:10

enclosure imagePražské celníky zaměstnalo audi se syrskými uprchlíky. Píše o tom server Novinky.cz. Číst dále >>>

Policie pronásledovala auto noční Prahou, vystoupili z něj tři Syřani

17. ledna 2020, 16:56
Rádio Impuls - Praha

Celníci v noci v Praze zadrželi maďarského řidiče, který před nimi ujížděl. Ukázalo se, že převážel tři uprchlíky ze Sýrie. Ti během honičky vystoupili, řidič se zastavil až ve slepé uličce. Číst dále >>>

Policie pronásledovala auto noční Prahou, vystoupili z něj tři Syřani

17. ledna 2020, 16:56
Rádio Impuls - Praha

Celníci v noci v Praze zadrželi maďarského řidiče, který před nimi ujížděl. Ukázalo se, že převážel tři uprchlíky ze Sýrie. Ti během honičky vystoupili, řidič se zastavil až ve slepé uličce. Číst dále >>>

ICE Director Blasts NYC For Sanctuary City Policies

17. ledna 2020, 22:35
politicallyspeaking2020
New York City, Sanctuary City, Democrats, Liberals

U.S. Immigration and Customs Enforcement Acting Director Matthew Albence speaks out against NYC's sanctuary city policy. Číst dále >>> Přeložit do en

Germany: The discreet lives of the Super-Rich | DW Documentary

17. ledna 2020, 22:29
m16carbine
wealth, Super rich, Documentry

Germany: The discreet lives of the Super-Rich | DW Documentary {{embed|t=CnED0_1579296540}} Číst dále >>> Přeložit do en

world war 1 poem

17. ledna 2020, 22:28
spellingpolice
Poem, War

By Baldrick Číst dále >>> Přeložit do en

tagesthemen 21:45 Uhr, 17.01.2020

17. ledna 2020, 22:24
tagesschau

Themen der Sendung: Wie das Thema Umweltschutz die Grüne Woche dominiert, Warum sich Hass im Netz so schwer verbieten lässt, Weitere Meldungen im Überblick, Das Wetter Číst dále >>> Přeložit do en

Вести в 23:00 от 17.01.2020

17. ledna 2020, 22:16
Россия 24

Подпишитесь на канал Россия24: https://www.youtube.com/c/russia24tv?sub_confirmation=1 Последние новости России и мира, политика, экономика, бизнес, курсы валют, культура, технологии, спорт, интервью, специальные репортажи, происшествия и многое другое. #Россия24 #Вести #Новости Официальный YouTube канал ВГТРК. Россия 24 - это единственный российский информационный канал, вещающий 24 часа в сутки. Мировые новости и новости регионов России. Экономическая аналитика и интервью с влиятельнейшими персонами. Смотрите также: 60 минут - https://www.youtube.com/channel/UCR16nHT1nkmG7g9AkE9tGeQ?sub_confirmation=1 Новости в прямом эфире - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQ73BA1ECZR916u5EI6DnEE Международное обозрение - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaSEmz_g88P4pjTgoDzVwfP7 Специальный репортаж - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQLdG0uLyM27FhyBi6J0Ikf Интервью - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaReDfS4-5gJqluKn-BGo3Js Реплика - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQHbPaRzLi35yWWs5EUnvOs Факты - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaR4eBu2aWmjknIzXn2hPX4c Мнение - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaST71OImm-f_kc-4G9pJtSG Агитпроп - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaTDGsEdC72F1lI1twaLfu9c Россия и мир в цифрах - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaRx4uhDdyX5NhSy5aeTMcc4 Вести в субботу с Брилевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PL6MnxjOjSRsQAPpOhH0l_GTegWckbTIB4 Вести недели с Киселевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaTpipoWQNR1ya5zp19Gc4ZB Специальный корреспондент - https://www.youtube.com/playlist?list=PLDsFlvSBdSWfD19Ygi5fQADrrc4ICefyG Воскресный вечер с Соловьевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLwJvP0lZee7zYMGBmzUqNn16P71vHzgkU Číst dále >>> Přeložit do en

Top 12 Korean Makeup Tips from a Professional

17. ledna 2020, 21:27
Michael John
Fashion

Korean skincare is famous all over the world, and Korean products have invaded the beauty market. Right now, you might be interested in achieving the looks you see in Korean shows and concerts. In this article, we collated the top advice from Korean makeup professionals. They will give you insight into the kind of makeup techniques that they use on their clients and themselves. The first professional is Jason Lee Jin Su, the chief makeup artist of Hera. He was the backstage makeup director at Seoul Fashion Week 2018. He was also a makeup mentor for Project Runway Korea from The post Top 12 Korean Makeup Tips from a Professional appeared first on BBN Community. Číst dále >>> Přeložit do en

Co je zde příčinou všech problémů?

17. ledna 2020, 21:01
administrator
Zasvěcení

Všechny lidské otázky mají příčinu v problémech se kterými si nevíme rady, otázky mají i zvířata akorát že my zvířatům dosud nerozumíme. Co je zde příčinou všech problémů? Příčinou všech problémů byli a budou změny, tam kde nejsou změny tam nejsou problémy, podívejme se na fyzikální a chemická pravidla ve vesmíru, zde se nic milion […] Číst dále >>>

NÁVRAT DON CAMILLA (2/5)

17. ledna 2020, 21:00

Klasické talianska filmová komédia; So 20:30 h, Ne 16:40 h   Číst dále >>> Přeložit do en

SPRING MAGIC LOVE

17. ledna 2020, 20:55
Andreea Petcu

video edit: Andreea Petcu http://www.youtube.com/Newoceanflower2008 http://www.andreeapetcu.com Číst dále >>> Přeložit do en

Lebenskraftmesse 2020 - Erlebnismesse und Kongress

17. ledna 2020, 20:55
timetodotv

Erlebnismesse und Kongress für Bewusstsein, Gesundheit und Transformation 26. - 29. März 2020 - Messe Zürich Oerlikon Do 17 - 21 h / Fr + Sa 11 - 21 h / So 11 - 17 h Tages-Eintritt Fr. 25.- / red. Fr. 15.- TimeToDo.ch ist wie jedes Jahr anwesend! Wir freuen uns auf Sie! www.lebenskraft.ch Links: https://www.timetodo.ch, ist die Free TV Schweiz AG Informations-Plattform zur gleichnamigen TV-Sendung. Sendezeit ist Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 20.00 bis 21.00 Uhr, Live im Kabelnetz (Cablecom / Swisscom), auf dem digitalen Schweizer Privatfernsehsender Schweiz 5 und von 19.00 bis 20.00 Uhr über Satellit Astra 19,2° Ost in ganz Europa. TimeToDo-Shop unter: http://www.timetodoshop.ch TimeToDo.ch bei Facebook: http://www.facebook.com/timetodo.ch TimeToDo.ch bei Twitter: http://www.twitter.com/timetodotv Live Internet Stream der Sendungen: http://www.timetodo.ch/livestream TimeToDo.ch bei Youtube: http://www.youtube.com/timetodotv?sub_confirmation=1 Číst dále >>> Přeložit do en

Základy investování do zlata – Jak začít?

17. ledna 2020, 23:23
Redakce
Ekonomika

Investice do fyzických komodit, jako je zlato nebo stříbro, bývají pro investory často obtížnější než investice do cenných papírů, jako jsou akcie a dluhopisy. Hlavním důvodem je to, že akcie a dluhopisy jsou snadno převoditelné a relativně snadno cenově dostupné průměrnému investorovi. Tradičně bylo vždy obtížnější investovat do komodit kvůli složitému způsobu obchodování, uskladňování a […] Číst dále >>>

Dramatický vojenský trik. Tank T-72 se postavil na zadní přímo před tribunu s diváky

17. ledna 2020, 22:47
proxy
Články

Neobvyklá ukázka schopností indických T-72M1 překvapila mnoho uživatelů Twitteru. (Foto: Twitter) Loading… The post Dramatický vojenský trik. Tank T-72 se postavil na zadní přímo před tribunu s diváky appeared first on Oral.sk - Porno Politika. Číst dále >>>

Neither Canadians nor Americans want Meghan Markle & Prince Harry

17. ledna 2020, 22:40
Dr. Eowyn
Liberals/Democrats/Left

On January 8, 2020, after British taxpayers had spent $41.9 million (£32 million) on their wedding less than two years ago in May 2018, and $3 million on refurbishing their residence Frogmore Cottage, eco-hypocrites Prince Harry and his D-list Hollywood-actress … Continue reading → Číst dále >>> Přeložit do en

'Trade Deal With US Could Work Out Better for China Than We Initially Expected' - Prof

enclosure imageOn Wednesday, Trump and Chinese Vice Premier Liu during a ceremony at the White House signed the so-called Phase One trade deal. The agreement stipulates that Beijing will purchase at least $200 billion worth of US goods over the next two years, respect patent and intellectual property rights, and not manipulate its currency. Číst dále >>> Přeložit do en

Putinova „nová metla“? Tereza Spencerová horúco o Rusku. A Irak a Irán? Tajné posolstvo

17. ledna 2020, 22:15
proxy
Články

OKNO DO SVETA TEREZY SPENCEROVEJ „… na žiadneho ,výrazného týpka‘ tiež nevyzerá, takže skôr ako na novú metlu, ktorá vymetie bordel z chlievika, ho tipujem len na ďalší hromozvod,“ hodnotí analytička Tereza Spencerová osobu nového ruského premiéra Mišustina, ktorý nahradil nepopulárneho Medvedeva. Spencerová pridáva svoje postrehy, aj pokiaľ ide o otázky chudoby a korupcie v […] The post Putinova „nová metla“? Tereza Spencerová horúco o Rusku. A Irak a Irán? Tajné posolstvo appeared first on Oral.sk - Porno Politika. Číst dále >>>

Ein mutmasslicher Pädophiler verteidigt Trump im Senat

17. ledna 2020, 22:13
admin
Schall und Rauch

Amerikas berühmtester Promi-Anwalt, Alan Dershowitz (81), sagte am Freitag, er werde Teil des Rechtsteams sein, das Präsident Donald Trump in seinem Senatsanklageverfahren verteidigt. (0) Číst dále >>> Přeložit do en

Lebenskraftmesse 2020 - Erlebnismesse und Kongress

17. ledna 2020, 20:55
timetodotv

Erlebnismesse und Kongress für Bewusstsein, Gesundheit und Transformation 26. - 29. März 2020 - Messe Zürich Oerlikon Do 17 - 21 h / Fr + Sa 11 - 21 h / So 11 - 17 h Tages-Eintritt Fr. 25.- / red. Fr. 15.- TimeToDo.ch ist wie jedes Jahr anwesend! Wir freuen uns auf Sie! www.lebenskraft.ch Links: https://www.timetodo.ch, ist die Free TV Schweiz AG Informations-Plattform zur gleichnamigen TV-Sendung. Sendezeit ist Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 20.00 bis 21.00 Uhr, Live im Kabelnetz (Cablecom / Swisscom), auf dem digitalen Schweizer Privatfernsehsender Schweiz 5 und von 19.00 bis 20.00 Uhr über Satellit Astra 19,2° Ost in ganz Europa. TimeToDo-Shop unter: http://www.timetodoshop.ch TimeToDo.ch bei Facebook: http://www.facebook.com/timetodo.ch TimeToDo.ch bei Twitter: http://www.twitter.com/timetodotv Live Internet Stream der Sendungen: http://www.timetodo.ch/livestream TimeToDo.ch bei Youtube: http://www.youtube.com/timetodotv?sub_confirmation=1 Číst dále >>> Přeložit do en

2.PROČKO vs BLAHA.Politický duel,aký tu ešte nebol.Toto musíte vidieť.Poriadne ostrá výmena názorov.

17. ledna 2020, 20:12
Nebeskė Kråľovstvo

Tretiu časť rozhovoru si budete môcť pozrieť v pondelok 20. januára TU Drsné pokračovanie súboja medzi Pročkom a Blahom: Výčitky o klamároch a chrapúňoch zatienili pľuvance! Pozvanie do štúdia Nového Času dostali králi sociálnych sietí. Bola by schopná 4 roky spolu vládnuť šesťkoalícia? Nielen na túto otázku odpovedali Ľuboš Blaha (Smer-SD) a Jozef Pročko (Obyčajní ľudia) v relácii Časovka. Poriadne ostrá výmena názorov. Len mesiac a pol do volieb sa v štúdiu Nového Času stretli dve výrazné postavy, ktoré pútajú voličov najmä na sociálnych sieťach. Ľuboš Blaha (40) za Smer sa preslávil svojimi kontroverznými statusmi, kde nadáva na všetkých, ktorí s ním nesúhlasia. Jožo Pročko (54) zase ohlásil svoju kandidatúru za OĽaNO len nedávno a ľuďom sa snaží prihovárať videami na internete, v ktorých si berie na paškál smerákov a kotlebovcov. Debatu oboch kandidátov od začiatku sprevádzalo poriadne dusno. Blaha si trúfa na to, aby po voľbách zložil vládu Smer len so SNS: „Smer, pokiaľ získa 22,5 %, čo je podľa mňa realistické, tak si viem predstaviť situáciu, že sa viaceré strany nebudú musieť dostať do parlamentu.“ Zaujímavé je, že po odchode Miroslava Lajčáka, ktorý sa plánuje po voľbách stiahnuť z ministerstva zahraničia, môže post obsadiť práve Blaha: „Uvidíme, ako skončia voľby. Ja sa venujem zahraničnej politike a veľmi jasne obhajujem to, aby malo Slovensko priateľské vzťahy na Západ aj Východ.“ Sám pritom zdieľa statusy namierené proti Američanom a Európskej únii. Nedávno sa preslávil aj tým, že poslal Iránu sústrastný list po zabití ich generála v mene Výboru pre európske veci, no ostatní členovia o ňom ani len nevedeli. Kandidát OĽaNO Pročko tvrdí, že prvé, ak sa dostane do parlamentu, tak chce, aby na každom jednom úrade prebehlo verejné obstarávanie. Sám však ministrom byť neplánuje. „Ministerstvo sociálnych vecí, na ktoré sa obraciam so žiadosťami o pomoc s týranými osobami, s ktorými tiež robím, to je veľmi čistá katastrofa. Minister, na ktorého sú obvinenia, že sa s dievčatkami zabával, tak to je čistá katastrofa,“ povedal Pročko. Zároveň hovorí, že Blahova taktika je len očierňovať svojich protivníkov bez toho, aby poznal ich prácu. „Ja nemám ambíciu byť ministrom, ale mám ambíciu, ak aj niekto z OĽaNO bude robiť to, čo robí súčasná koalícia, tak budem prvý, čo na to bude ukazovať,“ povedal Pročko. Smeru nevie zabudnúť najmä najnovšie video ich exministra Počiatka s generálnym prokurátorom Trnkom. „Počiatek tam povedal veľkú vec, že ukradli dve miliardy a Fico mal dostať polovicu. Keď mal dostať polovicu, tak Fico o tom vedel. Dohodli sa. Keď je Matovič podvodník, tak čo Robert Fico? Kradnú všade, kradnú vo všetkom,“ uzavrel. Drsnú diskusiu spustila možná povolebná spolupráca s kotlebovcami. „Všimnite si, že Fico každého označil, aký je. Prečo tam nebol Kotleba? Fico a Kotleba už sú dohodnutí na spolupráci. S Ficom okrem Kotlebu a Danka naozaj nepôjde nikto,“ povedal Pročko. Blaha oponuje, že v žiadnom prípade. „Kotleba je pre nás problém z toho hľadiska, akú má ideológiu, ale z hľadiska vládnutia pre nás problém nie je. Lebo vládnuť jednoducho nebude. On je izolovaná strana, bude sedieť v opozícii a nikto s ním nepôjde,“ hovorí Blaha. Sám vraj odíde z poslaneckého klubu Smeru, ak by sa to stalo. „Odišiel by som, odišiel by každý v Smere, nič také tam nehrozí. Sú to nezmysly Pročka, lebo potrebuje strašiť,“ uzavrel. Číst dále >>>

"Getting Rich Is Easy" | START DOING THIS TODAY! | Ralph Smart

17. ledna 2020, 19:56
Infinite Waters (Diving Deep)

Now Available: The New Book: Feel Alive By Ralph Smart: http://www.ralphsmart.com/thebook Get Infinite Waters Clothing Now: http://www.ralphsmart.com/clothing Follow Us On Instagram Now Deep Divers: https://www.Instagram.com/Infinitewaters/ Personal Consultations: https://ralphsmart.com/1to1-sessions/ Facebook: https://www.facebook.com/infinitewatersworld/ https://www.facebook.com/ralphsmart Follow on Twitter: https://twitter.com/infinitewaters Follow on Tumblr https://tumblr.com/infinitewatersworld Číst dále >>> Přeložit do en

Izraelský Žid syn ortodoxního rabína přijímá Ježíše Mesiáše

17. ledna 2020, 18:55
Nebeskė Kråľovstvo

Syn rabína přijímá Mesiáše Izraelský rabín Zev Porat - zakladatel služebnosti "Messiah of israel ministries" Chcete-li přispět dary na evangelizaci v Izraeli: http://messiahofisraelministries.org/... www.messiahofisraelministries.org Kategória Vzdelávanie Skladba Immortals Battle Interpret Tyler Bates Album 300 Original Motion Picture Soundtrack - The Collector's Edition Licencia pre YouTube od autorov: WMG (v mene spoločnosti Warner Records Label); UMPG Publishing, LatinAutor - UMPG, UNIAO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MUSICA - UBEM, LatinAutor, UMPI a spolky vlastníkov práv na hudbu (9) Číst dále >>>

In5D Soulogy Meetup - Siesta Key Beach

17. ledna 2020, 18:45
in5d

In5D's Gregg Prescott and Soulogy's Todd Medina had an impromptu free meetup on Siesta Key beach on January 16th, 2020. We're planning on having another free Siesta Key Beach meetup on February 8th, 2020. This time, it'll be in the daylight. Stay tuned for more details and make plans to join us there! Číst dále >>> Přeložit do en

Daň z příjmů fyzických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • legislativní rámec, pokyn D-22, novinky DPFO 2018, 2019, změny 2019 - EET, zákon o rezervách • osvobozené příjmy a jejich hlášení, původ prokazování majetku • bezúplatné příjmy, osvobozené příjmy, vlastní bytová potřeba • konstrukce základu daně při souběhu příjmů • spolupráce FO - společnost, rodinný závod, manželé • výdaje v prokázané výši, paušální výdaje, náklady daňově účinné • daňová evidence - problematické oblasti cizí měna, storno pohledávek • přechod z DE na účetnictví a opačně, rozdíl DE a jednoduchého účetnictví • specifické skupiny - důchodci, vysokopříjmové skupiny, autorské honoráře • FO a automobil • FO s příjmy ze zahraniční • společnost a změny v ní, svěřenecký fond • OSSZ a ZP • je výhodnější podnikání jako OSVČ či jako zaměstnanec s.r.o.?, převod FO na s.r.o. • spoluvlastnictví nově • paušální daň • zpracování DPFO - aktuální přílohy • specifické příjmy CP, nájmy nepeněžní, příležitostné • dědické řízení a DPFO, ukončení či přerušení živnosti • správa DPFO, podávání přiznání a daňová kontrola • praktické příklady, diskuze ...1. VOX a.s. Číst dále >>>

Nezamestnanost v Holandsku klesla v decembri k 3-percentnej hranici

17. ledna 2020, 23:33

Nezamestnanost v Holandsku zaznamenala v zavere minuleho roka pokles a posunula sa tak blizsie k hranici 3 %. Číst dále >>>

Wall Street na konci týdne mírně přidala, Alphabet +2 %

17. ledna 2020, 22:11
Akcie

Poslední obchodní den týdne přinesl dvě zajímavá čísla o výkonnosti Americké ekonomiky. První data byly z průmyslové výroby v USA. Ta byla meziměsíčně slabší o 0,3 %, tržní odhad byl - 0,2 %. Číst dále >>>

Polsko zůstává evropskou baštou ojetin

Rekordní jeden milion deset tisíc ojetých aut si přivezli Poláci v roce 2019 ze zahraničí, o devět procent více než v roce předchozím. Číst dále >>>

Hydinári: Klietkové chovy sú pre vtáčiu chrípku najbezpečnejšie

17. ledna 2020, 20:53
TASR

Veľkochovy hydiny na Slovensku fungujú v uzatvorených halách, aj preto sa v nich vtáčia chrípka zatiaľ neobjavila. Uviedol to v piatok na tlačovej besede riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár. Číst dále >>>

Názory a argumenty - Poslechněte si všechny páteční večerní komentáře

17. ledna 2020, 18:35

Co můžeme očekávat od sjezdu ODS. Nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chamenejí se zastal revolučních gard. Premiér Andrej Babiš jako téma v Evropském parlamentu. Číst dále >>>

Mozaika - V kůži úředníka. Interaktivní výstava Urbania je jako úniková hra pro osm hráčů, kteří spravují město

17. ledna 2020, 18:30

Vstoupíte do tmavé černé místnosti. Hned na začátku se musíte rozhodnout a odpovědět na první otázku. Myslíte si, že své město neovlivníte, opečováváte ho, užíváte si ho, nebo nechápete? Stačí stisknout odpověď a hra začíná, promlouvá na vás hlas Urbanie... Číst dále >>>

Mozaika - V kůži úředníka. Interaktivní výstava Urbania je jako úniková hra pro osm hráčů, kteří spravují město

17. ledna 2020, 18:30

Vstoupíte do tmavé černé místnosti. Hned na začátku se musíte rozhodnout a odpovědět na první otázku. Myslíte si, že své město neovlivníte, opečováváte ho, užíváte si ho, nebo nechápete? Stačí stisknout odpověď a hra začíná, promlouvá na vás hlas Urbanie... Číst dále >>>

Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře - Odpolední publicistika s Vladimírem Krocem

17. ledna 2020, 18:10

Zakázka na informační systém pro dálniční známky. Zpoplatnění silnici první třídy pro kamiony. Expedice českých vědců do Antarktidy. Číst dále >>>

Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře - Odpolední publicistika s Vladimírem Krocem

17. ledna 2020, 18:10

Zakázka na informační systém pro dálniční známky. Zpoplatnění silnici první třídy pro kamiony. Expedice českých vědců do Antarktidy. Číst dále >>>

Z Plzně dorazí plný autobus. Možná si vezmu sluchátka, dumá největší česká hvězda víkendu

17. ledna 2020, 23:48

Především díky ní budou mít čeští fanoušci běžeckého lyžování komu fandit při návratu Světového poháru do Česka. Kateřina Razýmová se v Novém Městě na Moravě v sobotu a v neděli pokusí navázat na oslnivý start zimy, kdy byla třikrát v elitní desítce. O svém vzestupu i ambicích mluví také v následujícím videu. Číst dále >>>

Dominovali jsme. Byl to náš zápas, radoval se po kanonádě kapitán Liberce

17. ledna 2020, 23:47

Po demolici Škody (7:1) rozdával zářivé úsměvy. Hokejový obránce Ladislav Šmíd patřil mezi nejvýraznější postavy extraligového taháku. V úterý na plzeňském ledě skóroval, v dnešní odvetě pod Ještědem zase kapitán Bílých Tygrů nastartoval tým ke kanonádě, když po parádní individuální akci přichystal úvodní trefu. Číst dále >>>

Totální výbuch! Možná jsme takovou facku potřebovali, vztekal se Němec po debaklu v Liberci

17. ledna 2020, 23:47

Z jeho tváře čišelo veliké rozčarování. Před třemi dny slavil Vojtěch Němec s plzeňskými parťáky cennou výhru nad Libercem 3:2, výsledek z odvety pod Ještědem ale čtyřiatřicetiletý útočník těžce rozdýchával. Západočeši dostali na ledě Bílých Tygrů naloženo, domů odjeli s debaklem 1:7. Číst dále >>>

Loni pomohl k postupu, teď ho v Kladně vypískali. Nic s tím neudělám, krčil rameny Plekanec

17. ledna 2020, 23:47

Kladnu, kterému v uplynulém ročníku pomohl po pěti letech k návratu do extraligy, vstřelil v pátek gól, radost z něj ale hokejový útočník Tomáš Plekanec neměl. Po hříchu to totiž byla jediná branka Komety, která na ledě Rytířů prohrála 1:5. Sedmatřicetiletý útočník byl vyhlášen nejlepším hráčem Brňanů, při přebírání ceny ho však většina domácích fanoušků vypískala. Číst dále >>>

Vítej, doma, kápo! Fanoušci ocenili legendu. Chci jít příkladem, říká Rolinek

17. ledna 2020, 23:47

Vítej doma, kápo. Tímto transparentem vítali Tomáše Rolinka fanoušci Pardubic při utkání s Třincem. Devětatřicetiletý útočník, který do extraligového zápasu naskočil poprvé od 15. září, ale Dynamo k vítězství nedotáhl. „Strašně jsem se na ten návrat těšil, byl jsem hodně nabuzený. Ohromně jsem chtěl vyhrát,ale nevyšlo to,“ mrzela ho prohra s Oceláři 2:3. Číst dále >>>

Líbí se Vám tato stránka? Sdílejte ji s ostatními.

Přidat.eu záložku

uživatelské kanályVlastní zdroje: - -

Přidejte svůj vlastní RSS zdroj, který budete vitět pouze Vy na stránkách jednotlivých kategorií. Maximální počet na každé stránce je 8.

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

Nastavit

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

NWOO.ORG

New World Order Oppositton

Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 13.1.2020

Irena 17.01.2020, 12:37

Ruský analytik podrobně rozebírá kdo, jak a proč zavraždil íránského generála Sulejmáního a kdo, jak a proč sestřelil ukrajinské letadlo odlétajícího z teheránského letiště. Jak to vše souvisí s budováním Íránu jako centra koncentrace řízení?
číst...

Přehled zpráv – RusVesna, RusNext 16.1.2020

Božena W. 17.01.2020, 12:26

1; Přímé ponížení od šašků. V Nejvyšší radě tvrdě kritizovali počínání delegace Ukrajiny v PACE. Tento týden výbor Nejvyšší rady Ukrajiny schválil ustanovení o návratu ukrajinské delegace do PACE. 2; Armáda ozbrojenců se pokouší o průlom v Idlíbu. Probíhají tvrdé boje. Podrobnosti jsou v nové reportáži ze Sýrie. 3; Sorosovi příznivci zlikvidovali ekonomiku. Byla zveřejněna
číst...

Už máme v politice i Piráty. Lze klesnout ještě níž?

Lubomír Man 17.01.2020, 12:20

Tzn. budeme mít v našem politickém systému i strany podvodníků? Zlodějů? Spekulantů? Násilníků? Vrahů? A proč také ne, když už jsme s těmi nelegály jednou začali a oni jsou teď naší buď druhou či třetí neší nejsilnější politickou stranou. Vyřvávající, že kráčejí po cestě neodvolatelně vedoucí do vlády, a chlap s dredy na hlavě, kterého,
číst...

Máme právo vládnout ve vlastní zemi

Jan Korál 16.01.2020, 18:35

Nejdůležitějším bodem mého politického programu je přesun vlády nad státem od politiků k občanům. Souhlasíte s tím? Volili byste takovou stranu/hnutí, která by měla takovouto radikální změnu systému řízení našeho státu jako základní cíl? Souvisejcí text:
číst...

NASAZOVÁNÍ CHOMOUTU

Zemská Domobrana 16.01.2020, 13:42

Dnes, v době kybernetické, v době, kdy inteligentní robotické stroje pomalu, ale jistě nahrazují lidskou pracovní sílu již asi málo občanů, zejména těch mladších ví, co je to chomout. Tak tedy pro připomenutí: chomout byl součástí koňského (volského, atd.) postroje. Nasazoval se na krk koním, případně volům či kravám předurčeným k těžké práci. Například k
číst...

Nastavit

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

Kinosvět - záhady a tajemství

S MUDr. Jonášem o zdraví - 12. díl

Kinosvět - záhady a tajemství 08.12.2016, 12:37

MUDr. Josef Jonáš, jeden z nejznámějších českých badatelů v oblasti přírodní a celostní medicíny, radí jak pečovat o své tělesné a vlastně i duševní zdraví.
číst...

S MUDr. Jonášem o zdraví - 11. díl

Kinosvět - záhady a tajemství 28.11.2016, 15:53

MUDr. Josef Jonáš, jeden z nejznámějších českých badatelů v oblasti přírodní a celostní medicíny, radí jak pečovat o své tělesné a vlastně i duševní zdraví.
číst...

S MUDr. Jonášem o zdraví - 10. díl

Kinosvět - záhady a tajemství 23.11.2016, 01:35

MUDr. Josef Jonáš, jeden z nejznámějších českých badatelů v oblasti přírodní a celostní medicíny, radí jak pečovat o své tělesné a vlastně i duševní zdraví.
číst...

S MUDr. Jonášem o zdraví - 9. díl

Kinosvět - záhady a tajemství 16.11.2016, 13:26

MUDr. Josef Jonáš, jeden z nejznámějších českých badatelů v oblasti přírodní a celostní medicíny, radí jak pečovat o své tělesné a vlastně i duševní zdraví.
číst...

S MUDr. Jonášem o zdraví - 8. díl

Kinosvět - záhady a tajemství 08.11.2016, 11:57

MUDr. Josef Jonáš, jeden z nejznámějších českých badatelů v oblasti přírodní a celostní medicíny, radí jak pečovat o své tělesné a vlastně i duševní zdraví.
číst...

Nastavit

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

Tomio Okamura

Tomio Okamura: Tomio křtí album skupiny ORTEL.

Tomio Okamura 02.01.2020, 09:08

Sledujte: https://www.facebook.com/tomio.cz Sledujte: https://www.facebook.com/hnutispd
číst...

Tomio Okamura: Šťastný nový rok.

Tomio Okamura 01.01.2020, 10:22

Sledujte: https://www.facebook.com/tomio.cz Sledujte: https://www.facebook.com/hnutispd
číst...

Tomio Okamura: Komentář pro ČT24 reakce na vánoční poselství prezidenta.

Tomio Okamura 28.12.2019, 18:24

Sledujte: https://www.facebook.com/tomio.cz Sledujte: https://www.facebook.com/hnutispd
číst...

Tomio Okamura: Přeji Vám krásné vánoční svátky.

Tomio Okamura 24.12.2019, 09:27

Sledujte: https://www.facebook.com/tomio.cz Sledujte: https://www.facebook.com/hnutispd
číst...

Tomio Okamura: Pokřtil jsem nové album skupiny ORTEL.

Tomio Okamura 21.12.2019, 19:20

Sledujte: https://www.facebook.com/tomio.cz Sledujte: https://www.facebook.com/hnutispd
číst...

Nastavit

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

Česká televize

Finále: Jakub Vágner a Michaela Nováková - Valčík

Česká televize 17.12.2019, 14:29

Celý tanec najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12377-jakub-vagner-a-michaela-novakova/
číst...

Finále: Jakub Vágner a Michaela Nováková - Freestyle

Česká televize 17.12.2019, 14:23

Celý tanec najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12377-jakub-vagner-a-michaela-novakova/
číst...

Finále: Jakub Vágner a Michaela Nováková - Slowfox

Česká televize 17.12.2019, 14:18

Celý tanec najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12377-jakub-vagner-a-michaela-novakova/
číst...

Finále: Jakub Vágner a Michaela Nováková - Chacha

Česká televize 17.12.2019, 14:07

Celý tanec najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12377-jakub-vagner-a-michaela-novakova/
číst...

Finále: Matouš Ruml a Natálie Otáhalová - současný tanec

Česká televize 17.12.2019, 14:03

Celý tanec najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12375-matous-ruml-a-natalie-otahalova/
číst...

Finále: Matouš Ruml a Natálie Otáhalová - Freestyle

Česká televize 17.12.2019, 13:59

Celý tanec najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12375-matous-ruml-a-natalie-otahalova/
číst...

Finále: Matouš Ruml a Natálie Otáhalová - Tango

Česká televize 17.12.2019, 13:54

Celý tanec najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12375-matous-ruml-a-natalie-otahalova/
číst...

Finále: Matouš Ruml a Natálie Otáhalová - Jive

Česká televize 17.12.2019, 13:49

Celý tanec najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12375-matous-ruml-a-natalie-otahalova/
číst...

Finále: Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička - Současný tanec

Česká televize 17.12.2019, 13:38

Celý tanec najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12373-veronika-khek-kubarova-a-dominik-vodicka/
číst...

Finále: Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička - Freestyle

Česká televize 17.12.2019, 13:34

Celý tanec najdete https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12373-veronika-khek-kubarova-a-dominik-vodicka/
číst...

Nastavit

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

ParlamentníListy.cz

ParlamentníListy.cz

Česká politická scéna jako na dlani

Lepší premiér Petr Fiala? Má mediální obraz politického eunucha. Nebo čivavy! Komentátor Vyoral roztrhal vizi Šafrova časopisu na cucky

17.01.2020, 16:46

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Titulní stránka časopisu Pavla Šafra Revue Forum nabídla čtenářům „lepšího premiéra“. Tím není nikdo jiný než předseda ODS Petr Fiala. Redakce ho porovnala se současným ministerským předsedou Andrejem Babišem a ten bez překvapení vůbec neprošel. Komentátor Tomáš Vyoral se ale vysmál představě, že by v čele vlády stanul právě Fiala. Proč? Zde jsou jeho poznatky.
číst...

Co provedl Soukup, že s ním Miloši Zemanovi došla trpělivost? Komentátor zmínil i hodně nepovedenou fintu s Václavem Havlem

17.01.2020, 05:03

ROZHOVOR „Bude kolem toho ještě lítý boj. Její šance jsou padesát na padesát,“ hodnotí předpoklady Heleny Válkové při obhajobě její současné pozice zmocněnkyně pro lidská práva politolog Jan Kubáček. Ve hře při volbě ombudsmana je podle něj stále Kateřina Valachová a zmiňuje i další jméno. V rozhovoru se věnuje také ukončení vysílání pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov: „Vždycky platilo, že Miloš Zeman nesnesl, když ho někdo komercializoval, a to si myslím, že se v případě Jaromíra Soukupa stalo,“ uvedl a dodal: „Řada diváků souzní s názory Miloše Zemana a asi nebudou Jaromíru Soukupovi věřit, že je Václav Havel číslo dvě, a nebudou mu to věřit ani stoupenci Václava Havla, takže se sám střílí do nohy.“
číst...

Dostat Rusy do situace, že si kleknou na kolena a budou se omlouvat za to, jaké byli svině, se nám nepodaří. Historický publicista Čech komentuje nové kauzy

17.01.2020, 20:05

ROZHOVOR Pomník vlasovcům je totální nesmysl. To je stejné, jako kdyby chtěl někdo stavět pomník Legii svatého Jiří, což byli britští esesáci. Historický publicista a spoluvlastník nakladatelství Daranus Zdeněk Čech komentuje pro ParlamentníListy.cz nové události, které se odehrály v mezinárodních vztazích.
číst...

Čtyři naháči v centru Prahy na solidaritu s Austrálií. Kolemjdoucí nevěřili vlastním očím

17.01.2020, 13:07

REPORTÁŽ Ve čtvrtek 16. ledna se na Náměstí republiky v Praze uspořádal menší happening na podporu australského klimatického hnutí pod záštitou organizace Rebelie proti vyhynutí (Extinction Rebellion).
číst...

Stanislav Křeček o poměrech na ombudsmanství za Šabatové. Kauza na Válkovou nebyla náhoda, měli z ní obavy

17.01.2020, 08:51

ROZHOVOR „Já se přece neucházím o práci pokrývače, řidiče autobusu nebo člena lehkoatletického týmu na olympijské hry,“ říká horký kandidát na ombudsmana Stanislav Křeček. I přesto, že se s bývalou ombudsmankou Annou Šabatovou na některých tématech neshodl, váží si jí pro celoživotní postoje. Ale výroky jako, že veřejnost je připravena na sňatky osob stejného pohlaví, s tím mají prý málo společného. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz přiznal, že se mu současně nelíbí mediální lynč, který se kolem Válkové rozpoutal. Všechny kroky a konání je podle Křečka třeba posuzovat v kontextu doby, ve které k nim došlo, a neposuzovat to nynějším pohledem.
číst...

Nastavit

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

Zvědavec

Skládáme střípky informací

Nasazování chomoutu

Ladislav Petras 17.01.2020, 00:10

Dnes, v době kybernetické, v době, kdy inteligentní robotické stroje pomalu, ale jistě nahrazují lidskou pracovní sílu již asi málo občanů, zejména těch mladších ví, co je to chomout. Tak tedy pro připomenutí: chomout byl součástí koňského (volského, atd.) postroje. Nasazoval se na krk koním, případně volům či kravám předurčeným k těžké práci. Například k tažení vozů či pluhů při orbě. Kočí s pomocí tohoto chomoutu a opratí podstatně lépe a efektivněji ovládal toto spřežení. K tomu mu kromě chomoutu pomáhal ještě bič, kterým občas neposlušné spřežení „umravnil“ tak, aby táhlo tím správným směrem.
číst...

Byl íránský raketový operátor oklamán za účelem sestřelení ukrajinského letadla nad Teheránem?

Joe Quinn 16.01.2020, 00:10

Přiznání Íránu, že jejich armáda sestřelila letadlo ukrajinských aerolinek poblíž Teheránu, je závěr celé této záležitosti, pokud jde o mezinárodní diplomacii a média. Oficiální verze toho, co se stalo, je tato:
číst...

Postoj velení Zemské domobrany k připravovanému zákonu proti domobranám

Ivo Gec 15.01.2020, 00:47

Významným vnitropolitickým tématem se v prvních dnech nového roku stal návrh Zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky, sněmovní tisk č. 669 (1). Tento návrh předložila skupina poslanců napříč politickými stranami a podle předkladatelů je cílem zákona „upravit nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky“. Ovšem v důvodové zprávě se hned na začátku uvádí cíl jiný: „znemožnit, aby se paramilitární skupiny fungující mimo relevantní bezpečnostní systém České republiky vyzbrojovaly a aby se zbraněmi usilovaly o prosazování svých ideologických cílů; činnost takových uskupení je neslučitelná s demokratickou podstatou České republiky“.
číst...

Příliš mnoho bělochů v ledním hokeji

Robert Hampton 14.01.2020, 00:10

Kanadsko-americká Národní hokejová liga (National Hockey League, NHL) je z drtivé většiny bělošská. V roce 2011 to bylo 93 % hráčů a dnes není toto číslo o mnoho nižší. Hraje v ní asi padesátka černochů, což je podle všeho skandálně málo. Liga potřebuje podstatně zapracovat na své rozmanitosti, alespoň tedy podle údajně pravicového listu Wall Street Journal. Představitelé NHL s ním bohužel nadšeně souhlasí.
číst...

Nebezpečný a podléhající sebeklamu... Trump chrlil lži po íránských útocích

Autor neuveden 13.01.2020, 00:10

Středeční tiskové prohlášení prezidenta Trumpa, které zveřejnil Bílý dům následně po odvetných leteckých útocích Íránu na americké základny v Iráku, bylo více než obvykle plné lží a iracionálních tvrzení.
číst...

Omluva Milana Kundery Kohouta

Autor neuveden 13.01.2020, 00:05

Dnes lituji, že jsem se jako aktivista v disentu podílel na kolapsu bývalých socialistických hospodářských a politických systémů ve východní Evropě.
číst...

Několik šokujících faktů o australských lesních požárech

Autor neuveden 11.01.2020, 00:10

Objevili jsme zajímavé vlákno na Twitteru, které obsahuje pár velmi podnětných faktů o australských lesních požárech. Aby nedošlo ke zkreslení celého vlákna, neboť se nejedná o náš účet na Twitteru, publikujeme jej zde v nezměněné podobě (velmi důležitý je kontext). Prověřili jsme některá tvrzení (bohužel ne všechna kvůli časovému omezení) a vypadá to, že vše odpovídá. Hlavní fotografie je aktuální mapa lesních požárů.
číst...

EU přepsala evropské dějiny

Lubomír Man 10.01.2020, 00:10

A přepsala je zgruntu. Čili tak, že z dějin předešlých nezůstal kámen na kameni. A víte, co ten výbuch, který staré dějiny rozmetal a vystavěl dějiny nové, moderní a pro současnou EU jedině upotřebitelné, způsobil? Pouhých 85 řádků tzv. Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které na podnět nejvyšších hlav EU (a možná ještě kohosi ještě vyššího), sepsala česká komisařka Věra Jourová, a Evropský parlament toto Usnesení dne 18. 9. t.r. schválil. Čímž se Usnesení stalo právně závazným pro všechny země EU od Španělska až po Estonsko, podle něj budou vypracovány nové evropské učební školní osnovy a sepsány nové evropské učebnice dějepisu a všechny historické názory, které nebudou s názory v Usnesení uvedenými budou pozuzovány jako neevropské a sjednocené Evropě tudíž nepřátelské.
číst...

 

+ Přidej RSS kanál | Copyright (c) 2009 Seznam.name. All rights reserved. Created by Kukej | Kontakt | Výměna odkazů

3.67657