Hlavní strana > Hledání

Vyhledávání slova "boli".

RSS Přidej na Seznam.cz Add to Google
Prohledáno za: 0.325sec.

Čtete nejnovější články / Starší napřed / Zobrazit relevantní napřed

Strana: 1/ 39171 Celkem nalezeno 391702 záznamů.

Why we all need to learn to love insects | Dave Goulson | TEDxBratislava

Náhled

In some areas, human activities have reduced the population of insects by 75%. In his talk, Dave analyzes the causes of this insect wipe out, describes the probable catastrophic consequences of the total extinction of insects and recommends actions to improve its diversity. --- Prečo sa musíme naučiť mať radi hmyz V niektorých oblastiach za posledných 30 rokov vpylvom ľudských aktivít ubudlo až 75% hmyzu. Dave vo svojom talku analyzuje príčiny tohto úbytku, popisuje pravdepodobné katastrofické súvislosti spojené s úplným vyhynutím hmyzu a odporúča konkrétne zmeny, ktoré pomôžu jeho diverziu zachovať alebo obnoviť. Professor Dave Goulson grew up in rural Shropshire, UK, where he developed an early obsession with wildlife. He received his bachelor’s degree in biology from Oxford University, followed by a doctorate on butterfly ecology at Oxford Brookes University. Subsequently, he lectured in biology for 11 years at the University of Southampton, and it was here that he began to study bumblebees in earnest. He has published 300 scientific articles on the ecology and conservation of bumblebees and other insects and is author to a numerous books, including the Sunday Times bestseller A Sting in the Tale, a popular science book about bumble bees now translated into ten languages. Dave founded the Bumblebee Conservation Trust and was given many awards for his work. He was elected a Fellow of the Royal Society of Edinburgh and the BBC Wildlife Magazine listed him as the eighth most influential person in conservation. Profesor Dave Goulson vyrástol vo vidieckom prostredí v oblasti Shropshire vo Veľkej Británií, kde si už v mladom veku vytvoril vášeň k prírode. Bakalárske štúdium biológie absolvoval na Oxford University a pokračoval doktorátom na tému ekológie motýľov na Oxford Brookes University. Následne prednášal 11 rokov biológiu na University of Southampton, kde sa začal vážnejšie venovať štúdiu čmeliakov. Vydal tri stovky vedeckých článkov o ekológií a ochrane čmeliakov a iných druhov hmyzu a je autorom viacerých kníh, medzi nimi aj bestseleru “A Sting in the Tale” popularizujúceho čmeliaky, ktorý bol preložený do desiatich jazykov. Dave založil fond na ochranu čmeliakov Bumblebee Conservation Trust a za svoju prácu získal viacero významných ocenení. Bol zvolený za člena kráľovskej spoločnosti Royal Society of Edinburgh a časopis BBC Wildlife ho označil za ôsmeho navplyvnejšieho človeka v ochrane prírody. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx Číst dále >>> Přeložit do en

Parenting for the Future - The New Childhood | Jordan Shapiro | TEDxBratislava

Náhled

Almost every parent is these days worried about screen time. However, our anxiety is misplaced and also not good for our children. Jordan Shapiro explains why children need less limits and restrictions and more mentoring and guidance. It’s urgent. Grownups should embrace the connected world, model better digital behaviors, and play video games with their kids. Our future depends on it. --- Keby by bol život ako video hra - nové detstvo. Skoro každého rodiča dnes trápi, či dieťa netrávi pred obrazovkou príliš veľa času. Ale náš strach z technológií je neopodstatnený a zlý pre naše deti. Jordan Shapiro odôvodňuje, prečo deti potrebujú menej zákazov a viac vysvetľovania. Je to naliehavé. Dospelí potrebujú prijať online svet, hrať sa so svojimi deťmi a pritom im ukázať, ako sa v tomto svete správať. Naša digitálna budúcnosť od toho závisí. Jordan Shapiro, PhD, is author of The New Childhood: Raising Kids to Thrive in a Connected World (2019). He is Senior Fellow for the Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop, and Nonresident Fellow in the Center for Universal Education at the Brookings Institution. He teaches in Temple University's Intellectual Heritage Program, and he wrote a column for Forbes on global education, digital play, and family life from 2012 to 2017. He lives in Philadelphia with his two sons. Jordan Shapiro, PhD, je autorom publikácie Nové detstvo: Výchova detí k úspechu v prepojenom svete (orig. The New Childhood: Raising Kids to Thrive in a Connected World, 2019). Je vedúcim členom Joan Ganz Cooney Centra v Sesame Workshop a nerezidenčný člen v Centre pre univerzálne vzdelávanie v Brookings Institution. Vyučuje na Programe intelektuálneho dedičstva Temple University a od roku 2012 do roku 2017 písal pre Forbes o globálnom vzdelávaní, digitálnom hraní a rodinnom živote. S dvoma synmi žije vo Philadelphii. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx Číst dále >>> Přeložit do en

Zeleň v meste - prečo jej potrebujeme viac | Milota Sidorová | TEDxBratislava

Náhled

(Please scroll down for ENGLISH) Vzťah človeka k prírode sa mení. Urbanistka Milota Sidorová nám vysvetlí, prečo je dôležité v mestách vytvárať väčší priestor pre zeleň a ako zabezpečiť, aby pri developerských projektoch stromy neťahali za kratší koniec. Pretože ak človek ničí prírodu, ničí aj sám seba. --- Greenery in our cities - why we need more of it Man's relationship towards nature is changing. Urbanist Milota Sidorova explains why it is important to create more space for greenery in cities and how to ensure that development projects respect that. Because by destroying nature we end up destroying ourselves. Milota Sidorová is an urbanist who is absolutely interested in complex and well thought-out projects in land-use planning and urban development. In various ways, she is fine-tuning non-governmental, public and private projects in Central and Eastern Europe. She wants for good urban projects to be more strategic, fairer and better argued. Milota is working on Green Foundation, WPS Prague, Punkt and Goethe-Institute Prague projects. She co-founded the international urban festival reSITE and leads a regular urban program in Radio FM – Living City. Milota Sidorová je urbanistka, ktorú v územnom plánovaní a rozvoji mesta absolútne zaujímajú komplexné a dobre premyslené projekty. Rôznymi spôsobmi vylaďuje nevládne, verejné, ale aj súkromné projekty v strednej a východnej Európe. Chce, aby dobré mestské projekty boli strategickejšie, spravodlivejšie a lepšie argumentované. Milota pracuje na projektoch Green Foundation, WPS Prague, Punkt a Goethe-Inštitút Praha. Spoluzakladala medzinárodný urbanistický festival reSITE a moderuje pravidelnú urbanistickú reláciu v Rádiu FM – Živé mesto. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx Číst dále >>> Přeložit do en

Mladý hudobný génius hrá Mozarta a Chopina | Ryan Martin Bradshaw | TEDxBratislava

Náhled

(Please scroll down for ENGLISH) Taký génius ako Ryan sa rodí raz za 200 rokov. Hudobný experti ho prirovnávajú k Mozartovi. --- Young music genius plays Mozart and Chopin Such a genius as Ryan is born once every two hundred years. Music experts compare him to Mozart. Ryan má 12 rokov a má slovenské aj austrálske korene. Začal hrať na klavíri od svojich 6 rokov a už tri roky je mimoriadnym žiakom na Viedenskej Univerzite Hudby a muzických umení, v triede pre nadané deti u klavírneho pedagóga Vladimira Kharina. Napriek svojmu mladému veku, Ryan je laureátom 15 medzinárodných klavírnych súťaži. Iba tento rok dostal tri ocenenia v dánskom Aarhuse na prestížnej klavírnej súťaži, kde bol najmladší, prvú cenu na klavírnej súťaži Vladimira Kraineva v Moskve, kde si zahral druhy Chopinov koncert s Ruskou filharmóniou pod taktovkou známeho dirigenta Vladimira Spivakova v Svetlanovskej sále. Naposledy v máji vyhral prvú cenu na klavírnej súťaži Fryderyka Chopina v Szafarnii v Poľsku a špeciálnu cenu - zúčastniť sa Chopinovho festivalu v Holandsku. Ďalšie ceny si odniesol zo súťaži v Sofii, Grazi, Weimare, Holandsku, Zagrebe, Brna, Košíc atd.... Ryan mal svoj debut s orchestrom vo veku 8 rokov, kde si zahral so slovenským komorným orchestrom Slovenskej filharmónie vo veľkej sále SF. Hral viackrát s orchestrom vo Viedni v Justičnom paláci, v Žiline so Slovenskou Sinfoniettou, v Prahe s Pražskou filharmóniou atď.. Ryan koncertoval vo významných sálach ako Brahmsova sala a Sklenená sala v Musikverein vo Viedni, Akadémia Franza Liszta v Budapešti, Mozarteum Salzburg, Symfonisk sala v Aarhuse, atd. Ryan mal česť hrať pre klavírnu divu Marthu Argerich na Viedenskej Univerzite v Lisztovej sále. Absolvoval majstrovské kurzy s učiteľmi z Juilliard School New York v Ženeve, s Grigory Gruzmanom v Splite. Ryan rád lyžuje a v lete hra tenis a bicykluje. Venuje sa aj amatérsky hre na husliach. Ryan is 12 years old and has both Slovak and Australian roots. He has been playing the piano since he was 6 years old and has been an extraordinary pupil at the Vienna University of Music and Musical Arts for three years, in the gifted children class at the piano teacher Vladimir Kharin. Despite his young age, Ryan is a laureate of 15 international piano competitions. Only this year he received three awards in Aarhus, Denmark, at the prestigious piano competition, where he was the youngest, first prize at the Vladimir Krainev piano competition in Moscow, where he played the Chopin concert with the Russian Philharmonic under the conductor Vladimir Spivakov in Svetlanovska Hall. He won the first prize at the Fryderyk Chopin Piano Competition in Szafarnia, Poland, in May 2019, and a special prize - possibility to attend the Chopin Festival in the Netherlands. He won other awards from competitions in Sofia, Graz, Weimar, Holland, Zagrebe, Brno, Kosice, etc. Ryan had his debut with the orchestra at the age of 8, where he played with the Slovak Chamber Orchestra of the Slovak Philharmonic in the large SF Hall. He has played several times with the Vienna orchestra at the Justice Palace, Žilina with the Slovak Sinfonietta, Prague with the Prague Philharmonic, etc. .. Ryan has performed in major halls such as Brahms' sala and Glass Hall at the Musikverein in Vienna, Franz Liszt Academy in Budapest, Mozarteum Salzburg, Symfonisk sala in Aarhus, etc. Ryan had the honor to play Martha Argerich at the University of Vienna at Liszt Hall for piano wonder. He attended master classes with teachers from Juilliard School New York in Geneva, with Grigory Gruzman in Split. Ryan enjoys skiing and in summer playing tennis and cycling. He is also an amateur violinist. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx Číst dále >>> Přeložit do en

Vzdelávanie, veda a dáta – prečo by mali byť otvorené | Jan Gondol | TEDxBratislava

Náhled

(Please scroll down for ENGLISH) Dáta a informácie dnes tvoríme bezprecedentným tempom. Časť z nich vzniká vo verejných inštitúciách z verejných zdrojov. Aj napriek tomu zostávajú často zamknuté na kľúčik a nezdieľajú sa. Ján vám vo svojom vystúpení prezradí, čo získame tým, že viac otvoríme vzdelávanie, vedu a dáta, prečo je to pre svet dôležité, a tiež ako to dosiahnuť. --- Education, science and data – why they should be open Data and information is created at an unprecedented rate. Some of it is generated by public institutions and paid for by our taxes. Despite that, most data and information is locked and inaccessible to the public. In his insightful talk, Jan explains what we can gain by opening up education, science and data, why it is important and how we can make it happen. Ján Gondol má PhD z informačnej vedy a fascinuje ho práca s informáciami. V minulosti bol kontaktnou osobou medzinárodnej iniciatívy Open Government Partnership (OGP) pre Slovensko, kde rozbiehal aktivity v oblasti otvoreného vzdelávania, otvoreného prístupu k vedeckým výskumom a open source softvéru. Dnes spolupracuje s organizáciami na celom svete, kde tieto témy ďalej rozvíja. Nadácia Res Publica, Google, Visegrad Fund a Financial Times ho zaradili do rebríčka technologických inovátorov New Europe 100. Jan Gondol, PhD in information science, is fascinated by information and how it's used. He was the Open Government Partnership (OGP) Point of Contact for Slovakia where he started activities in open education, open access to scientific research and use of open source software. He now works with organizations across the globe to promote these causes. Res Publica, Google, Visegrad Fund and the Financial Times named him one of New Europe 100 emerging technology stars. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx Číst dále >>> Přeložit do en

Účasť v projekte Európske hlavné mesto kultúry môže mestu pomôcť zmeniť imidž a zvýšiť turizmus

Náhled

Bratislava 17. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Účasť v projekte Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) môže pomôcť mestu zvýšiť návštevnosť turistov, zlepšiť miestny kultúrny život či zmeniť imidž mesta. Pre agentúru SITA to povedal zástupca Európskej komisie a koordinátor projektu Sylvain Pasqua V piatok zorganizovalo ministerstvo kultúry informačný deň pre mestá a obce na Slovensku, […] Príspevok Účasť v projekte Európske hlavné mesto kultúry môže mestu pomôcť zmeniť imidž a zvýšiť turizmus zobrazený najskôr Hlavné správy . Číst dále >>>

Prezidentka si pre prípad D.Trnku predvolá M. Lučanského aj J. Čižnára

Náhled

Všetci sme počuli nahrávky rozhovorov medzi Marianom K., Trnkom a Počiatkom a to, čoho sme boli svedkami, je v kontraste s výsledkom postupu orgánov činných v trestnom konaní, uviedla Z. Čaputová. Číst dále >>>

Strana: 1/ 39171 Celkem nalezeno 391702 záznamů.

Líbí se Vám tato stránka? Sdílejte ji s ostatními.

Přidat.eu záložku

uživatelské kanályVlastní zdroje: - -

Přidejte svůj vlastní RSS zdroj, který budete vitět pouze Vy na stránkách jednotlivých kategorií. Maximální počet na každé stránce je 8.

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

Nastavit

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

NWOO.ORG

New World Order Oppositton

Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 13.1.2020

Irena 17.01.2020, 12:37

Ruský analytik podrobně rozebírá kdo, jak a proč zavraždil íránského generála Sulejmáního a kdo, jak a proč sestřelil ukrajinské letadlo odlétajícího z teheránského letiště. Jak to vše souvisí s budováním Íránu jako centra koncentrace řízení?
číst...

Přehled zpráv – RusVesna, RusNext 16.1.2020

Božena W. 17.01.2020, 12:26

1; Přímé ponížení od šašků. V Nejvyšší radě tvrdě kritizovali počínání delegace Ukrajiny v PACE. Tento týden výbor Nejvyšší rady Ukrajiny schválil ustanovení o návratu ukrajinské delegace do PACE. 2; Armáda ozbrojenců se pokouší o průlom v Idlíbu. Probíhají tvrdé boje. Podrobnosti jsou v nové reportáži ze Sýrie. 3; Sorosovi příznivci zlikvidovali ekonomiku. Byla zveřejněna
číst...

Už máme v politice i Piráty. Lze klesnout ještě níž?

Lubomír Man 17.01.2020, 12:20

Tzn. budeme mít v našem politickém systému i strany podvodníků? Zlodějů? Spekulantů? Násilníků? Vrahů? A proč také ne, když už jsme s těmi nelegály jednou začali a oni jsou teď naší buď druhou či třetí neší nejsilnější politickou stranou. Vyřvávající, že kráčejí po cestě neodvolatelně vedoucí do vlády, a chlap s dredy na hlavě, kterého,
číst...

Máme právo vládnout ve vlastní zemi

Jan Korál 16.01.2020, 18:35

Nejdůležitějším bodem mého politického programu je přesun vlády nad státem od politiků k občanům. Souhlasíte s tím? Volili byste takovou stranu/hnutí, která by měla takovouto radikální změnu systému řízení našeho státu jako základní cíl? Souvisejcí text:
číst...

NASAZOVÁNÍ CHOMOUTU

Zemská Domobrana 16.01.2020, 13:42

Dnes, v době kybernetické, v době, kdy inteligentní robotické stroje pomalu, ale jistě nahrazují lidskou pracovní sílu již asi málo občanů, zejména těch mladších ví, co je to chomout. Tak tedy pro připomenutí: chomout byl součástí koňského (volského, atd.) postroje. Nasazoval se na krk koním, případně volům či kravám předurčeným k těžké práci. Například k
číst...

Nastavit

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

Kinosvět - záhady a tajemství

S MUDr. Jonášem o zdraví - 12. díl

Kinosvět - záhady a tajemství 08.12.2016, 12:37

MUDr. Josef Jonáš, jeden z nejznámějších českých badatelů v oblasti přírodní a celostní medicíny, radí jak pečovat o své tělesné a vlastně i duševní zdraví.
číst...

S MUDr. Jonášem o zdraví - 11. díl

Kinosvět - záhady a tajemství 28.11.2016, 15:53

MUDr. Josef Jonáš, jeden z nejznámějších českých badatelů v oblasti přírodní a celostní medicíny, radí jak pečovat o své tělesné a vlastně i duševní zdraví.
číst...

S MUDr. Jonášem o zdraví - 10. díl

Kinosvět - záhady a tajemství 23.11.2016, 01:35

MUDr. Josef Jonáš, jeden z nejznámějších českých badatelů v oblasti přírodní a celostní medicíny, radí jak pečovat o své tělesné a vlastně i duševní zdraví.
číst...

S MUDr. Jonášem o zdraví - 9. díl

Kinosvět - záhady a tajemství 16.11.2016, 13:26

MUDr. Josef Jonáš, jeden z nejznámějších českých badatelů v oblasti přírodní a celostní medicíny, radí jak pečovat o své tělesné a vlastně i duševní zdraví.
číst...

S MUDr. Jonášem o zdraví - 8. díl

Kinosvět - záhady a tajemství 08.11.2016, 11:57

MUDr. Josef Jonáš, jeden z nejznámějších českých badatelů v oblasti přírodní a celostní medicíny, radí jak pečovat o své tělesné a vlastně i duševní zdraví.
číst...

Nastavit

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

Tomio Okamura

Tomio Okamura: Tomio křtí album skupiny ORTEL.

Tomio Okamura 02.01.2020, 09:08

Sledujte: https://www.facebook.com/tomio.cz Sledujte: https://www.facebook.com/hnutispd
číst...

Tomio Okamura: Šťastný nový rok.

Tomio Okamura 01.01.2020, 10:22

Sledujte: https://www.facebook.com/tomio.cz Sledujte: https://www.facebook.com/hnutispd
číst...

Tomio Okamura: Komentář pro ČT24 reakce na vánoční poselství prezidenta.

Tomio Okamura 28.12.2019, 18:24

Sledujte: https://www.facebook.com/tomio.cz Sledujte: https://www.facebook.com/hnutispd
číst...

Tomio Okamura: Přeji Vám krásné vánoční svátky.

Tomio Okamura 24.12.2019, 09:27

Sledujte: https://www.facebook.com/tomio.cz Sledujte: https://www.facebook.com/hnutispd
číst...

Tomio Okamura: Pokřtil jsem nové album skupiny ORTEL.

Tomio Okamura 21.12.2019, 19:20

Sledujte: https://www.facebook.com/tomio.cz Sledujte: https://www.facebook.com/hnutispd
číst...

Nastavit

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

Česká televize

Finále: Jakub Vágner a Michaela Nováková - Valčík

Česká televize 17.12.2019, 14:29

Celý tanec najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12377-jakub-vagner-a-michaela-novakova/
číst...

Finále: Jakub Vágner a Michaela Nováková - Freestyle

Česká televize 17.12.2019, 14:23

Celý tanec najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12377-jakub-vagner-a-michaela-novakova/
číst...

Finále: Jakub Vágner a Michaela Nováková - Slowfox

Česká televize 17.12.2019, 14:18

Celý tanec najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12377-jakub-vagner-a-michaela-novakova/
číst...

Finále: Jakub Vágner a Michaela Nováková - Chacha

Česká televize 17.12.2019, 14:07

Celý tanec najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12377-jakub-vagner-a-michaela-novakova/
číst...

Finále: Matouš Ruml a Natálie Otáhalová - současný tanec

Česká televize 17.12.2019, 14:03

Celý tanec najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12375-matous-ruml-a-natalie-otahalova/
číst...

Finále: Matouš Ruml a Natálie Otáhalová - Freestyle

Česká televize 17.12.2019, 13:59

Celý tanec najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12375-matous-ruml-a-natalie-otahalova/
číst...

Finále: Matouš Ruml a Natálie Otáhalová - Tango

Česká televize 17.12.2019, 13:54

Celý tanec najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12375-matous-ruml-a-natalie-otahalova/
číst...

Finále: Matouš Ruml a Natálie Otáhalová - Jive

Česká televize 17.12.2019, 13:49

Celý tanec najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12375-matous-ruml-a-natalie-otahalova/
číst...

Finále: Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička - Současný tanec

Česká televize 17.12.2019, 13:38

Celý tanec najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12373-veronika-khek-kubarova-a-dominik-vodicka/
číst...

Finále: Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička - Freestyle

Česká televize 17.12.2019, 13:34

Celý tanec najdete https://www.ceskatelevize.cz/porady/12607522764-stardance-x/12373-veronika-khek-kubarova-a-dominik-vodicka/
číst...

Nastavit

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

ParlamentníListy.cz

ParlamentníListy.cz

Česká politická scéna jako na dlani

Lepší premiér Petr Fiala? Má mediální obraz politického eunucha. Nebo čivavy! Komentátor Vyoral roztrhal vizi Šafrova časopisu na cucky

17.01.2020, 16:46

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Titulní stránka časopisu Pavla Šafra Revue Forum nabídla čtenářům „lepšího premiéra“. Tím není nikdo jiný než předseda ODS Petr Fiala. Redakce ho porovnala se současným ministerským předsedou Andrejem Babišem a ten bez překvapení vůbec neprošel. Komentátor Tomáš Vyoral se ale vysmál představě, že by v čele vlády stanul právě Fiala. Proč? Zde jsou jeho poznatky.
číst...

Dostat Rusy do situace, že si kleknou na kolena a budou se omlouvat za to, jaké byli svině, se nám nepodaří. Historický publicista Čech komentuje nové kauzy

17.01.2020, 20:05

ROZHOVOR Pomník vlasovcům je totální nesmysl. To je stejné, jako kdyby chtěl někdo stavět pomník Legii svatého Jiří, což byli britští esesáci. Historický publicista a spoluvlastník nakladatelství Daranus Zdeněk Čech komentuje pro ParlamentníListy.cz nové události, které se odehrály v mezinárodních vztazích.
číst...

Čtyři naháči v centru Prahy na solidaritu s Austrálií. Kolemjdoucí nevěřili vlastním očím

17.01.2020, 13:07

REPORTÁŽ Ve čtvrtek 16. ledna se na Náměstí republiky v Praze uspořádal menší happening na podporu australského klimatického hnutí pod záštitou organizace Rebelie proti vyhynutí (Extinction Rebellion).
číst...

Stanislav Křeček o poměrech na ombudsmanství za Šabatové. Kauza na Válkovou nebyla náhoda, měli z ní obavy

17.01.2020, 08:51

ROZHOVOR „Já se přece neucházím o práci pokrývače, řidiče autobusu nebo člena lehkoatletického týmu na olympijské hry,“ říká horký kandidát na ombudsmana Stanislav Křeček. I přesto, že se s bývalou ombudsmankou Annou Šabatovou na některých tématech neshodl, váží si jí pro celoživotní postoje. Ale výroky jako, že veřejnost je připravena na sňatky osob stejného pohlaví, s tím mají prý málo společného. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz přiznal, že se mu současně nelíbí mediální lynč, který se kolem Válkové rozpoutal. Všechny kroky a konání je podle Křečka třeba posuzovat v kontextu doby, ve které k nim došlo, a neposuzovat to nynějším pohledem.
číst...

Lednový převrat Vladimira Putina. Velká šachová partie. Znalkyně Ruska radí, co teď sledovat

17.01.2020, 11:07

ROZHOVOR Jako velkou šachovou partii Vladimira Putina hodnotí znalkyně Ruska a autorka úspěšné knihy o režimu současného prezidenta Veronika Sušová Salminen nejnovější návrhy na změnu ústavy. Putin se podle ní snaží nově nastavit ústavní procesy v zemi. Neočekává ale, že by se opakoval scénář jeho nástupu před dvaceti lety.
číst...

Nastavit

Pro změny se prosím přihlašte ke svému účtu.

Zvědavec

Skládáme střípky informací

Nasazování chomoutu

Ladislav Petras 17.01.2020, 00:10

Dnes, v době kybernetické, v době, kdy inteligentní robotické stroje pomalu, ale jistě nahrazují lidskou pracovní sílu již asi málo občanů, zejména těch mladších ví, co je to chomout. Tak tedy pro připomenutí: chomout byl součástí koňského (volského, atd.) postroje. Nasazoval se na krk koním, případně volům či kravám předurčeným k těžké práci. Například k tažení vozů či pluhů při orbě. Kočí s pomocí tohoto chomoutu a opratí podstatně lépe a efektivněji ovládal toto spřežení. K tomu mu kromě chomoutu pomáhal ještě bič, kterým občas neposlušné spřežení „umravnil“ tak, aby táhlo tím správným směrem.
číst...

Byl íránský raketový operátor oklamán za účelem sestřelení ukrajinského letadla nad Teheránem?

Joe Quinn 16.01.2020, 00:10

Přiznání Íránu, že jejich armáda sestřelila letadlo ukrajinských aerolinek poblíž Teheránu, je závěr celé této záležitosti, pokud jde o mezinárodní diplomacii a média. Oficiální verze toho, co se stalo, je tato:
číst...

Postoj velení Zemské domobrany k připravovanému zákonu proti domobranám

Ivo Gec 15.01.2020, 00:47

Významným vnitropolitickým tématem se v prvních dnech nového roku stal návrh Zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky, sněmovní tisk č. 669 (1). Tento návrh předložila skupina poslanců napříč politickými stranami a podle předkladatelů je cílem zákona „upravit nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky“. Ovšem v důvodové zprávě se hned na začátku uvádí cíl jiný: „znemožnit, aby se paramilitární skupiny fungující mimo relevantní bezpečnostní systém České republiky vyzbrojovaly a aby se zbraněmi usilovaly o prosazování svých ideologických cílů; činnost takových uskupení je neslučitelná s demokratickou podstatou České republiky“.
číst...

Příliš mnoho bělochů v ledním hokeji

Robert Hampton 14.01.2020, 00:10

Kanadsko-americká Národní hokejová liga (National Hockey League, NHL) je z drtivé většiny bělošská. V roce 2011 to bylo 93 % hráčů a dnes není toto číslo o mnoho nižší. Hraje v ní asi padesátka černochů, což je podle všeho skandálně málo. Liga potřebuje podstatně zapracovat na své rozmanitosti, alespoň tedy podle údajně pravicového listu Wall Street Journal. Představitelé NHL s ním bohužel nadšeně souhlasí.
číst...

Nebezpečný a podléhající sebeklamu... Trump chrlil lži po íránských útocích

Autor neuveden 13.01.2020, 00:10

Středeční tiskové prohlášení prezidenta Trumpa, které zveřejnil Bílý dům následně po odvetných leteckých útocích Íránu na americké základny v Iráku, bylo více než obvykle plné lží a iracionálních tvrzení.
číst...

Omluva Milana Kundery Kohouta

Autor neuveden 13.01.2020, 00:05

Dnes lituji, že jsem se jako aktivista v disentu podílel na kolapsu bývalých socialistických hospodářských a politických systémů ve východní Evropě.
číst...

Několik šokujících faktů o australských lesních požárech

Autor neuveden 11.01.2020, 00:10

Objevili jsme zajímavé vlákno na Twitteru, které obsahuje pár velmi podnětných faktů o australských lesních požárech. Aby nedošlo ke zkreslení celého vlákna, neboť se nejedná o náš účet na Twitteru, publikujeme jej zde v nezměněné podobě (velmi důležitý je kontext). Prověřili jsme některá tvrzení (bohužel ne všechna kvůli časovému omezení) a vypadá to, že vše odpovídá. Hlavní fotografie je aktuální mapa lesních požárů.
číst...

EU přepsala evropské dějiny

Lubomír Man 10.01.2020, 00:10

A přepsala je zgruntu. Čili tak, že z dějin předešlých nezůstal kámen na kameni. A víte, co ten výbuch, který staré dějiny rozmetal a vystavěl dějiny nové, moderní a pro současnou EU jedině upotřebitelné, způsobil? Pouhých 85 řádků tzv. Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které na podnět nejvyšších hlav EU (a možná ještě kohosi ještě vyššího), sepsala česká komisařka Věra Jourová, a Evropský parlament toto Usnesení dne 18. 9. t.r. schválil. Čímž se Usnesení stalo právně závazným pro všechny země EU od Španělska až po Estonsko, podle něj budou vypracovány nové evropské učební školní osnovy a sepsány nové evropské učebnice dějepisu a všechny historické názory, které nebudou s názory v Usnesení uvedenými budou pozuzovány jako neevropské a sjednocené Evropě tudíž nepřátelské.
číst...

 

+ Přidej RSS kanál | Copyright (c) 2009 Seznam.name. All rights reserved. Created by Kukej | Kontakt | Výměna odkazů

1.60824